REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

Sklep internetowy KopKopi, dostępny pod adresem internetowym kopkopi.com / kopkopi.pl , prowadzony jest przez Fair Manifest sp. Z o.o. z siedzibą w Gdańsku wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000871536, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł, NIP 5842799302, REGON 387624150

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

2. Definicje

 

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – Fair Manifest sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Henryka Rodakowskiego 1B /29, kod pocztowy 80-304, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla/w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000871536, o kapitale zakładowym 5 000,00 zł, NIP 5842799302, REGON 387624150

Biuro sprzedawcy – to miejsce przeznaczone do obsługi zwrotów, reklamacji i odbiorów osobistych, pod adresem : ul. Dmowskiego 2,  80-246 Gdańsk

Klient – Konsument to (i) osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub (ii) osoba fizyczna prowadząca zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym kopkopi.pl / kopkopi.com

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

3. Kontakt ze Sklepem

 

Adres Sprzedawcy: ul. Dmowskiego 2, 80-246 Gdańsk

Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]

Numer telefonu Sprzedawcy: pod numerem +48 518986358 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora), od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00-17.00.

Numery rachunków bankowych Sprzedawcy :

PL61 1140 2004 0000 3902 8100 8018
BE50967170909518

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10-17, od poniedziałku do piątku.

 

4. Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Safari, Chrome, Opera,

aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

włączona obsługa plików cookies,

zainstalowany program FlashPlayer.

 

5. Informacje ogólne

 

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

Ceny podane w Sklepie są podane w PLN oraz EUR i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

W przypadku Umowy obejmującej subskrypcję, prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

Realizując zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu („Zamówienia”) oraz prowadząc Państwa konto w Sklepie („Konto”) będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu i na zasadach szczegółowo opisanych w Polityce Prywatności. Polityka Prywatności stanowi integralną część zawieranej za pośrednictwem Sklepu Umowy („Umowy”).

Wszelkie treści zawarte na stronach internetowych Sklepu, w tym znaki i nazwy handlowe, zdjęcia i opisy produktów oraz inne materiały podlegają ochronie prawnej i jakiekolwiek ich wykorzystywanie może odbywać się wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Fair Manifest lub innego uprawnionego podmiotu.

Korzystanie ze Sklepu wymaga dostępu do Internetu oraz posiadania aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta e-mail (poczty elektronicznej), a także bieżąco aktualizowanej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari.

Zabronione jest korzystanie ze Sklepu w sposób, który zakłóca korzystanie z niego przez Fair Manifest oraz jego użytkowników, a także dostarczanie za pośrednictwem Sklepu treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, działanie w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

Fair Manifest stosuje środki techniczne mające chronić przekaz elektroniczny oraz treści cyfrowe przesyłane za pośrednictwem Sklepu i w związku z jego działalnością, w tym poprzez poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy programy antywirusowe i przeciwko niechcianemu oprogramowaniu. Niemniej jednak korzystanie z Internetu i świadczonych drogą elektroniczną usług zawsze wiąże się z ryzykiem nieuprawnionego dostępu do transmitowanych danych, dlatego rekomendujemy stosowanie odpowiednich zabezpieczeń także przez Państwa, np. programów antywirusowych.

 

6. Zakładanie Konta w Sklepie

 

Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: login, hasło, dane adresowe, e-mail, numer telefonu. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

Fair Manifest umożliwia założenie i bezpłatne prowadzenie Konta w Sklepie, które umożliwia zachowanie Państwa danych adresowych i historii zamówień w Sklepie.

Rejestracja Konta w Sklepie odbywa się z wykorzystaniem formularza na stronach internetowych Sklepu, a także podczas składania zamówienia oraz równoznaczna jest z zawarciem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną – prowadzenie Państwa Konta w Sklepie. Umowa ta zawierana jest na czas nieoznaczony, do usunięcia Konta, czego mogą Państwo dokonać kontaktując się z Fair Manifest przez e-mail lub pisemnie.

Zakładając Konto, zobowiązani są Państwo podać swoje prawdziwe dane oraz uzupełnić obowiązkowe pola formularza. Należy zapamiętać login i hasło dostępu do Konta, które należy zapamiętać i chronić przed ujawnieniem osobom trzecim.

Jeżeli Fair Manifest umożliwi zamawianie newslettera, mogącego zawierać informacje o działalności Fair Manifest, a także wiadomości o ofercie i promocjach Fair Manifest, zgoda na jego otrzymywanie jest dobrowolna i może zostać cofnięta w każdej chwili.

Fair Manifest dokłada starań, aby zapewnić Państwu stały dostęp do Sklepu i Konta. Fair Manifest nie udziela jednak gwarancji stałego, nieprzerwanego poprawnego działania wszystkich lub niektórych funkcjonalności Sklepu bez żadnych błędów. Fair Manifest nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione przez Państwa szkody lub utracone korzyści z powodu przerwy w dostępie do Sklepu lub Konta, jeśli nie ponosi za to winy, zwłaszcza jeśli są one spowodowane czynnikami niezależnymi od Fair Manifest, w tym w szczególności działaniem siły wyższej, awariami sieci Internet, a także wadami lub niekompatybilnością Państwa sprzętu lub oprogramowania ze Sklepem lub jego funkcjonalnościami.

Fair Manifest zastrzega prawo do zawieszenia lub ograniczenia wszystkich lub niektórych funkcjonalności Sklepu, a także do dodawania, zmiany, uzupełniania lub usuwania danych, treści i informacji umieszczanych na stronach internetowych w Sklepu – w każdym czasie, bez podania przyczyny i informowania o tych zmianach.

 

7. Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

Fair Manifest sprzedaje za pośrednictwem Sklepu kawę ziarnistą z palarni, kawę ziarnistą specialty z palarni i inne produkty, których właściwości opisane są poświęconych im stronach internetowych Sklepu.

Zdjęcia produktów przedstawione w Sklepie są jedynie wizualizacją i mają charakter poglądowy i informacyjny oraz nie muszą odzwierciedlać dokładnego wyglądu produktów lub ich cech (np. daty palenia).

Jeżeli nie zastrzeżono wyraźnie inaczej, ceny produktów w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają podatek o towarów i usług (VAT), lecz nie zawierają kosztów przesyłki. Koszt dostawy obliczony zostanie na podstawie cen przesyłki wskazanych w formularzu Zamówienia, na podstawie wybranej przez Państwa opcji oraz doliczony do sumy – łącznej ceny Zamówienia.

Treści przedstawione na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać codziennie, przez całą dobę, z wykorzystaniem funkcjonalności sklepu takich jak koszyk, który umożliwia kompletowanie Zamówienia oraz modyfikację i potwierdzenie jego treści, a także formularza zakupów i płatności, w którym należy zweryfikować i potwierdzić treść Zamówienia, dokonać wyboru formy przesyłki oraz podać kompletne i prawidłowe dane niezbędne do realizacji Zamówienia. Część danych można odtworzyć z konta klienta Sklepu, lecz nie jest to obowiązkowe (zakupy możliwe są bez rejestracji i logowania w Sklepie.

Podczas wyboru formy płatności w trakcie składania Zamówienia należy raz jeszcze sprawdzić treść Zamówienia (w tym wybrane produkty i ich łączną cenę), potwierdzić zapoznanie się z aktualnym Regulaminem oraz, w celu złożenia Zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty i umożliwiającego zawarcie Umowy, kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” („złożenie Zamówienia”).

Płatności za Zamówienie należy dokonać w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia.

Kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” równoznaczne jest ze złożeniem Fair Manifest oferty zawarcia umowy sprzedaży oferowanych w Sklepie produktów będących przedmiotem Państwa Zamówienia oraz na warunkach wskazanych w Zamówieniu. Zawarcie Umowy, której przedmiotem jest realizacji Zamówienia następuje w momencie, w którym Fair Manifest przyjmie tę ofertę, przesyłając na podany przez Państwa w formularzu Zamówienia adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy.

Do każdego Zamówienia dołączamy dokument sprzedaży – paragon lub fakturę – w zależności od Państwa dyspozycji w formularzu Zamówienia (podania danych do faktury).

W razie wątpliwości co do prawidłowości treści Zamówienia lub danych podanych w formularzu Zamówienia, Fair Manifest zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych podanych w formularzu Zamówienia, np. w drodze kontaktu telefonicznego lub przez e-mail.

Fair Manifest zastrzega prawo do zmiany cen w Sklepie, w szczególności w razie organizowania promocji lub wyprzedaży produktów, co pozostaje jednak bez wpływu na Zamówienia złożone przed zmianą cen w Sklepie.

Samodzielnej zmiany Zamówienia za pośrednictwem funkcjonalności Sklepu można dokonać tylko przed kliknięciem przycisku „Zamawiam i płacę”. Późniejsza zmiana możliwa jest wyłącznie poprzez bezpośredni kontakt z Fair Manifest przed nadaniem przesyłki z Zamówieniem oraz za zgodą Fair Manifest.

Mogą Państwo skorzystać z jednej z następujących form płatności:

szybka płatność on-line – za pośrednictwem sytemu płatności Przelewy24,

przelew na rachunek bankowy Fair Manifest.

 

8. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

Przesyłka kurierska

Przesyłka paczkomatowa

Odbiór osobisty (wyłącznie po przedpłacie za produkt) dostępny pod adresem: ul. Dmowskiego 2,  80-246 Gdańsk

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

Płatności elektroniczne

Płatność kartą płatniczą online

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

9. Wykonanie umowy sprzedaży – Realizacja zamówień i dostawa

 

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Przy wyborze przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób –  przy wyborze przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. W przypadku dropów, limitowanych edycji, preorderów lub małych ilości produktów, o gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

Co do zasady, zamówienia realizowane są w terminie do 7 dni, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przy czym jako moment realizacji Zamówienia przyjmuje się moment nadania do Państwa przesyłki z zamówionymi produktami.

Fair Manifest zastrzega, że w celu zapewnienia najwyższej jakości produktów Zamówienia na świeżo paloną kawę mogą być realizowane w cyklu, na zasadach opisanych na stronach internetowych Sklepu. Termin realizacji Zamówienia może być uzależniony od cyklu produkcji przez Fair Manifest wybranego przez Państwa produktu.

Fair Manifest rozpocznie realizację Państwa Zamówienia niezwłocznie po:

zaksięgowaniu wpłaty na koncie Fair Manifest – w przypadku wyboru płatności przelewem,

po potwierdzeniu dokonania płatności – w przypadku wyboru płatności on-line (Stripe/Przelewy24).

Po zrealizowaniu Zamówienia Fair Manifest niezwłocznie przekazuje Zamówienie wybranemu przez Państwa przewoźnikowi lub i- w razie wyboru odbioru osobistego – informuje Państwa o możliwości odbioru Zamówienia z siedziby Fair Manifest w Gdańsku.

Ponoszą Państwo koszty przesyłki, której koszt zgodny jest z wybraną przez Państwa opcją dostawy i doliczany do całkowitej ceny Zamówienia.

Fair Manifest realizuje Zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, chyba że wyraźnie ustalą Państwo inaczej z Fair Manifest przed złożeniem Zamówienia.

Dostawa Zamówienia będzie zrealizowana w jeden z następujących sposobów, które mogą Państwo wybrać w formularzu Zamówienia:

kurier (płatność przelewem lub przez Przelewy24),

odbiór osobisty pod adresem: ul. Dmowskiego 2, 80-246 Gdańsk (płatność przelewem lub przez Przelewy24)

paczkomat (płatność przelewem lub przez Przelewy24)

Warunkiem nadania (wysłania) Zamówienia jest jego prawidłowe opłacenie.

Zamówienie wysyłane jest pod adres wskazany przez Państwa w formularzu wysyłki w Sklepie nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Fair Manifest skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Państwu Zamówienia.

W zależności od wybranego sposobu wysyłki Zamówienia, czas dostarczenia Zamówienia może wynieść ok. 2-3 dni roboczych, liczonych od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Fair Manifest.

Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na Państwa żądanie, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionych produktów przechodzi na Państwa z chwilą wydania Państwu przesyłki z Zamówieniem.

 

10. Prawo odstąpienia od umowy

 

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (subskrypcja/prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Skutki odstąpienia od Umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. Kawy KopKopi)

w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

w którym cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi (dotyczy np. prowadzonych działań doradczych).

Fair Manifest zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w każdym czasie, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia od Umowy, w szczególności w następujących przypadkach:

w razie powzięcia informacji o naruszeniu Regulaminu – w tym w szczególności zakazu przekazywania treści o charakterze bezprawnym, o którym mowa w § 1 ust. 8 powyżej,

jeśli dane, dokumenty lub informacje przekazane przez Państwa są niekompletne i nie pozwalają na prawidłowe zrealizowanie Zamówienia – po uprzednim wyznaczeniu terminu do uzupełnienia braków lub zaniechania naruszeń (jeśli kontakt jest możliwy),

jeżeli Fair Manifest poweźmie informację lub uzasadnione podejrzenie o podaniu przez Państwa nieprawdziwych danych lub w jakikolwiek inny sposób lub też kiedy wprowadziliby Państwo Fair Manifest w błąd,

jeżeli postępują Państwo w kontaktach z Fair Manifest wbrew zasadom współżycia społecznego.

13. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 powyżej, otrzymają Państwo oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez Fair Manifest na wskazany przez Państwa adres e-mail lub w formie pisemnej – listem poleconym.

 

11. Reklamacja i gwarancja

 

Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, fotografie ukazujące wadę towaru, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 30 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 30 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

 

12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

13. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

14. Postanowienia końcowe

 

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

Niniejszy Regulamin w sposób pełny i wyłączny reguluje sposób realizacji Zamówień za pośrednictwem Sklepu, chyba że właściwie umocowany przedstawiciel Fair Manifest wyraźnie uzgodni z Państwem co innego i potwierdzi e-mailem.

Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.), przy czym jeśli Klient nie jest konsumentem – wszelkie spory rozwiązywane będą przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Fair Manifest oraz wyłącznie według polskiego prawa.

Fair Manifest zastrzega sobie prawo do zmiany oferty Sklepu w każdym czasie, w tym także do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

Fair Manifest zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub nałożenia na Fair Manifest określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania Sklepu oraz obsługi Klientów Sklepu i użytkowników Strony, poprawy ochrony prywatności i zapobieganiu ewentualnym nadużyciom. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich ogłoszenia lub przekazania Państwu oraz dotyczą także dalszej realizacji zawartych przed tym terminem Umów, chyba że wniosą Państwo wobec zmian sprzeciw – w takim przypadku Umowa zostaje rozwiązana wraz z wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Gdańsk, dnia 23.12.2020 roku

Zamów pierwszą kawę z 10% rabatem!

Rabaty, nowości i wiele więcej

zapisz się do naszego newslettera i zacznij z 10% rabatem!